Wizja i misja szkoły

 

WIZJA SZKOŁY


Gimnazjum im. Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie:

Stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju uczniów i kreatywności nauczycieli.
Umożliwia każdemu uczniowi odniesienia sukcesu zgodnie z jego umiejętnościami.
Wykazuje wysoki poziom nauczania i dbałość o stałe podnoszenie efektywności kształcenia.
Zapewnia realizację podstawy programowej w programach nauczania wszystkich przedmiotów.
Zapewnia rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywanie szans w edukacji.
Umożliwia przygotowanie ucznia do dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej i trafnego wyboru kariery zawodowej.

Kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie młodzieży.
Integruje środowisko szkolne i lokalne.
Realizuje w pełni prawa człowieka, a w szczególności prawa dziecka.
Przeciwdziała niesprawiedliwości, dyskryminacji.
Kształtuje postawy: altruizmu, rzetelności i uczciwości.
Podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania agresji i patologii społecznych.
Promuje zdrowy styl życia. Jest centrum kultury i sportu.
Jest centrum informacji, wyposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwija, stopniowo modernizuje i wzbogaca swoją bazę.
Szkoła to miejsce, gdzie młody człowiek rozwija swoje talenty i predyspozycje, dojrzewa społecznie, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia dla dobra swojej Ojczyzny.


MISJA SZKOŁY


Misją szkoły jest podążanie ku prawdzie, dobru, pięknu.

  • PRAWDA -poszukiwanie prawdy jest celem kształcenia.

  • DOBRO -czynienie dobra jest powołaniem ludzi dobrej woli

  • PIĘKNO -dążenie do doskonałości.